SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wskazówki organizacyjno-programowe

Email Drukuj PDF

Wskazówki organizacyjno- programowe   (załącznik do Uchwały ZOW ZOSP RP)

Kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych za 2019 rok

Zgodnie z wytycznymi ZG ZOSP RP pierwszy kwartał każdego roku jest przeznaczony na przeprowadzenie Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Walne Zebrania w 2020 roku będą miały charakter sprawozdawczy. Należy je przeprowadzić do końca marca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd OSP, który z wyprzedzeniem minimum 7 dni powiadamia członków OSP (zwyczajnych, honorowych, wspierających, MDP) o terminie, miejscu i porządku obrad. Powiadomienie otrzymuje również zarząd i komisja rewizyjna Oddziału Gminnego / równorzędnego, oraz zarząd i komisja rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą stowarzyszenia, co określa statut każdej OSP. Na przyszłorocznych Walnych Zebraniach dokonamy podsumowania działalności OSP w roku 2019 i przyjmiemy plany na rok 2020.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków OSP obejmują:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności OSP r., oraz sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej OSP;
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego OSP;
 • udzielenie absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej,        
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP na następny rok ;
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej;
 • nadawanie członkostwa honorowego;   
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu OSP;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
 • podejmowanie uchwał o zmianach statutu ( w przypadku uchwalenia takich zmian zarząd OSP, w terminie 7. dni, powinien złożyć wniosek o wpis zmian w statucie OSP do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie w sprawie o wpis zmian w statucie OSP do KRS jest wolne od opłaty sądowej ) i rozwiązaniu OSP;
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd OSP.
 • podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.

Postanowienia Walnego Zebrania powinny mieć charakter uchwał. Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Pamiętajmy jednak, że uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania OSP oraz zbycia i nabycia nieruchomości, podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów.  W przypadku braku frekwencji wymaganej do pojęcia uchwał zarząd OSP jest zobowiązany zwołać ponownie Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP przed upływem 14. dni.   

Podstawowym celem Walnego Zebrania jest rzetelna ocena działalności OSP w zakończonym roku i zaplanowanie działań na rok bieżący. W oparciu o sprawozdanie finansowe należy przeprowadzić analizę dochodów i wydatków OSP pod kątem zapewnienia realizacji planu zadań statutowych. Działalność większości OSP zabezpieczana jest, przede  wszystkim, środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy, należy więc uważnie przeanalizować zwłaszcza potrzeby operacyjne, by stały się one podstawą do ubiegania się o stosowne wsparcie finansowe od władz samorządu gminnego.

            Walne Zebranie jest również odpowiednim forum do dyskusji nad istotnymi dla straży problemami i przedstawienia pomysłów na jej rozwój. Pamiętajmy, że w roku 2021 zakończy się kadencja obecnego zarządu. Warto już teraz przyjrzeć się co zostało zrobione, a co pozostało do realizacji z planów na kadencję. Wśród najważniejszych spraw jest niewątpliwie przygotowanie następców w szeregach OSP. Walne Zebrania powinny być okazją podjęcia inicjatywy utworzenia MDP, w tych OSP gdzie one jeszcze nie działają, a także przedyskutowania problemu ich rozwoju i aktywizacji tam, gdzie występują trudności w ich utrzymaniu. Od tego czy w straży pojawi się młodzież zależeć będzie ciągłość działania OSP.

Walne Zebranie jest najważniejszym w roku wydarzeniem organizacyjnym w OSP, należy zatem nadać mu charakter uroczysty - strażacy występują w strojach galowych. Zapraszamy do udziału w Walnym gości - przedstawicieli władz samorządowych, władz oddziałów ZOSP RP, Komendanta Powiatowego / Miejskiego PSP, sympatyków i przedstawicieli organizacji i firm współpracujących z OSP.

Zebranie jest okazją do wyróżnienia zasłużonych druhów poprzez wręczenie im odznak i dyplomów. Wobec zmniejszenia limitów odznaczeń korporacyjnych, pamiętajmy, że podziękowania wręczone na forum w formie dyplomów potwierdzają zasługi i wzbudzają uznanie.

Na Walnym Zebraniu przypomnijmy o jubileuszu 25-lecia powstania KSR-G przypadającym w 2020 roku.

Po odbyciu  Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OSP   zarząd   OSP sporządza dokumentację sprawozdawczą. Należy zaznaczyć, że sporządzenie dokumentów sprawozdawczych i przekazanie ich do właściwych organów oraz zamieszczenie w formie elektronicznej w „Systemie OSP” jest obowiązkiem każdej OSP będącej członkiem Związku OSP RP.

Niestety, obowiązek ten nie zawsze jest wypełniany rzetelnie, o czym można się przekonać weryfikując dane z „Systemu”. Jest to zjawisko negatywne, bowiem dane są wykorzystywane w działalności Związku, jak również instytucji państwowych. W oparciu o te dane powstają analizy, raporty o stanie ochotniczego pożarnictwa, wyposażeniu, finansowaniu, potrzebach, czy zakresie działania naszej organizacji.

OSP, której raportu nie będzie w „Systemie OSP” nie będzie mogła np. uzyskać opinii Związku OSP RP w projektach i programach dofinansowań.

Sprawozdawczość na potrzeby Związku OSP RP.

Druki na Walne Zebrania znajdują się na stronie Związku OSP RP: www.zosprp.pl

 • Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach,  z czego 2 przekazuje się do ZOGm / równorzędnego ZOSP RP.
 • Sprawozdanie z działalności OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach – jest to załącznik do protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu.
 • Plan działalności OSP sporządzamy w 2 egz.
 • Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz.
 • Raport ochotniczej straży pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach. Jeden należy przekazać prezesowi  zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego ZOSP RP.

Raport należy wprowadzić do programu  „System OSP” w formie elektronicznej do dnia 14 kwietnia 2020 r. System OSP dostępny jest pod adresem: www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl zakładka „System OSP”. 

Po przeprowadzeniu na terenie gminy walnych zebrań we wszystkich OSP, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w terminie dwóch tygodni po zakończeniu zebrań – nie później niż do dnia 14 kwietnia 2020 r. - powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP” na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań. Zarządy Oddziałów Powiatowych sporządzają „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu”. Informacje te  należy wprowadzić do „Systemu OSP”, podobnie jak Raporty OSP.

 

Obowiązki OSP w zakresie sprawozdawczości finansowe

OSP, zarówno te, które prowadzą wyłącznie działalność statutową, jak i te, które prowadzą również działalność gospodarczą, są zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Obowiązujący od 2017 r. wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 6 do wspomnianej ustawy. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 31 marca 2020, jednak przed datą walnego zebrania członków, które oprócz zatwierdzenia sprawozdania musi podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na cele statutowe co daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego (na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4d. ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na sprawozdanie finansowe OSP składa się :

 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Informacja dodatkowa,
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości obejmuje :

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

 

Informacja dodatkowa według załącznika nr 6 powinna zawierać :

 1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego);

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Podpisane sprawozdanie finansowe należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego na dowolnym elektronicznym nośniku danych np. płycie DVD lub przesyłać jako załącznik do e-mail na skrzynkę podawczą US ( adres w zakładce dane teleadresowe na stronie US) w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia przez walne zebranie, nie później jednak niż do 10 lipca 2020r.

Ponadto OSP są zobowiązane złożyć deklarację CIT 8 za 2019 r. do 31 marca 2020 r.  

Wyłączone z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego( wg. ustawy o rachunkowości) i jego złożenia do urzędu skarbowego są te OSP, które w styczniu 2019r. lub wcześniej złożyły w urzędzie skarbowym rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Są one jednak zobowiązane tak jak wszystkie pozostałe OSP złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 za 2019r. nie później niż 31 marca 2020 r.

W przypadku zmian w przepisach na naszej stronie internetowej będziemy zamieszczać aktualne informacje ( www.zospmazowsze.pl ).

 

 

ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

5 grudnia 2019 r.

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Kampania sprawozdawcza 2020 Wskazówki programowo-organizacyjne do kampanii OSP w 2020