SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OSP ZA 2019 r. oraz obowiązki w zakresie składania deklaracji CIT-8 za 2019r.

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2020 r. zmodyfikowano zasady przekazywania sprawozdań finansowych przed podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 updop, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują sprawozdania finansowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.


W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r. Uczynione to zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570).

Tak więc walne zebranie członków OSP zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2019 może się odbyć do 30 września 2020 r.

Ochotnicze Straże Pożarne sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Elementy sprawozdania finansowego dla  OSP to:

  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia .

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019r. w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego został również przedłużony do 30 czerwca 2020r. Sprawozdanie sporządza się w wersji elektronicznej.

 Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości w wersji schemy 1.2.

 

Aplikacja do sporządzenia e-sprawozdania  na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

 

Sprawozdania te są podpisywane bezpłatnym  profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (zarząd) – wszyscy członkowie tego organu.

 

Sprawozdanie finansowe Szef KAS udostępni właściwym naczelnikom urzędów skarbowych. 

Minister Finansów wydał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Termin złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów wydłużono do 31 lipca br.

Dla wszystkich pozostałych podatników termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. mija 31 maja br.

Nastąpiły zmiany w sposobie składania deklaracji podatkowych CIT-8 wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978). Art.3 pkt.3 tej ustawy wprowadza zmiany w art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące formy składania zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku. Podmioty te na podst. art. 17 pkt. 1 mogą składać CIT-8 w postaci papierowej do Urzędu Skarbowego. Zapis ten wszedł w życie z dniem 25.10.2019 r.

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Kampania sprawozdawcza 2020 Sprawozdanie finansowe OSP za 2019